BE DDJM Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego – numer działania POIR 3.4 „ Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

Celem projektu było pozyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Realizacja projektu pozwoliła na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 49 591,45 PLN

Dofinansowanie projektu z UE (wkład EFRR) : 49 591,45 PLN

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska